Regulamin

I Postanowienia ogólne

§ 1.1

Niniejszy regulamin obejmuje wszystkie usługi świadczone przez spółkę TextBookers Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Cyfrowej 6 w Szczecinie (71-441), NIP: 8513196001, REGON: 364561630, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000620566, kapitał zakładowy 97 850,00 PLN, e-mail: biuro@textbookers.com, w ramach platformy internetowej textbookers.com zwanej dalej Serwisem.

§ 1.2

Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być także osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych i osoby niepełnoletnie, które ukończył y13 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 1.3

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – firma TextBookers Sp. z o.o. zarządzająca Serwisem.
 2. Indywidualne Konto Użytkownika – prowadzone dla Użytkownika konto w Serwisie w postaci wydzielonych stron www, identyfikowane za pomocą nazwy oraz hasła, do którego przypisane są informacje dotyczące Użytkownika oraz jego aktywności w Serwisie.
 3. Tekst – cyfrowy plik zawierający treści sporządzone przez Użytkownika i udostępniony na mocy licencji Administratorowi w zakresie przez nią przewidzianym i udostępniany odpłatnie przez Administratora w ramach Serwisu innym Użytkownikom.
 4. Program partnerski – program współpracy Użytkowników z Administratorem w ramach Serwisu polegający na promowaniu Serwisu oraz jego usług i budowaniu bazy klientów.
 5. Punkty Użytkownika – punkty przypisywane do Indywidualnego Konta Użytkownika wymienialne na usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin – aktualnie obowiązujące zasady korzystania z Serwisu.
 7. Serwis – zbiór stron internetowych zlokalizowanych w domenie textbookers.com należących do Administratora.
 8. Uczestnik Programu partnerskiego (Uczestnik) – Użytkownik, który przystąpił do Programu partnerskiego.
 9. Użytkownik – osoba spełniająca warunki określone w Regulaminie, która wyraziła wolę korzystania z Serwisu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego oraz poprzez akceptację Regulaminu.
 10. Autor – Użytkownik zajmujący się sporządzaniem Tekstów i dodawaniem ich do Serwisu.
 11. Klient – Użytkownik, który dokonuje zakupu Tekstów (licencji lub praw autorskich) w ramach Serwisu.

§ 1.4

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II Warunki korzystania z Serwisu

§ 2.1

Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu.

§ 2.2

 1. W celu zarejestrowania konta Użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym:
  • aktualny adres e-mail,
  • hasło do konta
 2. Użytkownik może podać w ustawieniach Konta także:
  • swoje imię i nazwisko,
  • numeru rachunku bankowego,
  • adres zamieszkania.
 3. Podanie danych określonych w ust. 2 jest dobrowolne. Nie podanie tych danych może powodować ograniczenia w korzystaniu z niektórych usług serwisu, w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do ich świadczenia.

§ 2.3

Po wypełnieniu formularza i akceptacji Regulaminu Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Serwisie. Na podstawie rejestracji w Serwisie dla Użytkownika tworzone jest Indywidualne Konto Użytkownika identyfikowane za pomocą podanych podczas rejestracji adresu e-mail i hasła.

§ 2.4

 1. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w przypadku ich zmiany. Dane wskazane w § 2.2 ust. 2 jako nie wymagane do rejestracji mogą być usuwane przez Użytkownika bez likwidacji Indywidualnego Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Serwis nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za skutki podania przez niego nieprawdziwych danych.
 3. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, dostęp Użytkownika do Serwisu może zostać zablokowany.

§ 2.5

Użytkownik może posiadać tylko jedno Indywidualne Konto Użytkownika.

§ 2.6

Użytkownik zobowiązany jest do nie udostępniania innym osobom hasła do swojego Indywidualnego Konta Użytkownika. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika złamania zabezpieczeń jego Indywidualnego Konta Użytkownika zobowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora za pomocą formularza kontaktowego.

§ 2.7

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa Indywidualnego Konta Użytkownika dostęp do niego może zostać czasowo zablokowany.

§ 2.8

Administrator zbiera i wykorzystuje dane Użytkowników jedynie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług w ramach niniejszego Serwisu. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników w zakresie określonym w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

III Usługi świadczone przez Serwis

§ 3.1

Serwis oferuje Użytkownikom następujące usługi:

§ 3.2

 1. Klient, poprzez wypełnienie formularza dodania nowego zlecenia, zgłasza chęć zakupu Tekstu o wskazanej tematyce.
 2. Kliknięcie przycisku „Dodaj zlecenie” i tym samym potwierdzenie operacji równoznaczne jest z akceptacją Umowy z Klientem będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
 3. Teksty są udostępniane przez Serwis po wykupieniu przez Klienta sublicencji lub wykupienie przez niego praw autorskich do tekstu w ramach usługi Zakupu Praw Autorskich.
 4. Klient może dokonać płatności za sublicencję za pomocą Punktów Użytkownika.
 5. Klient uzyskuje dostęp do Tekstu w chwili, gdy zlecony Tekst zostanie przygotowany i udostępniony przez Autora. Okres ten nie może wynieść więcej niż 10 dni od momentu zaksięgowania płatności za Tekst przez Administratora.
 6. Klient ma prawo zgłosić dany Tekst do poprawy w przypadku, gdy nie jest on zgodny ze zdefiniowanym przez niego zleceniem. Autor tekstu ma 36 godzin na jego poprawę.
 7. Klient ma prawo złożyć reklamację na dany Tekst dopiero w przypadku, gdy mimo poprawy Tekstu w dalszym ciągu nie spełnia on wymagań zdefiniowanych w zleceniu.
 8. Klient ma 72 godziny na akceptację Tekstu od momentu udostępnienia go w Serwisie. Po okresie 72 godzin Tekst akceptowany jest automatycznie, a Klient nie ma prawa wnosić co do niego reklamacji.
 9. Warunkiem możliwości zamówienia przez Klienta Tekstu w ramach usługi Zakupu Praw Autorskich, jest wcześniejsze zawarcie przez Klienta z Administratorem właściwej umowy o przeniesienie praw autorskich. Wzór tej umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Dla skuteczności zawarcia tej umowy konieczne jest wygenerowanie umowy przez Klienta w panelu Serwisu, podpisanie jej i nadanie na adres wskazany w umowie. Możliwość skorzystania przez Klienta z usługi Zakupu Praw Autorskich zostanie odblokowana z chwilą zatwierdzenia przez Administratora otrzymania podpisanej umowy na adres mailowy biuro@textbookers.com.

§ 3.3

 1. W chwili uzyskania dostępu do Tekstu Klient jest uprawniony do korzystania z niego w zakresie wykupionej przez niego niewyłącznej (dlaczego licencja niewyłączna?) i przenoszalnej sublicencji albo korzystania z Tekstu jako właściciel w sytuacji zakupienia Tekstu w ramach usługi Zakupu Praw Autorskich.
 2. W zakresie wykupionej sublicencji Klient uprawniony jest do:
  • ściągnięcia Tekstu z Serwisu za pośrednictwem Internetu i zapisania go na nośniku pamięci należącym do Klienta,
  • powielania Tekstu w formie cyfrowej i zapisywania jej na inne nośniki elektroniczne Klienta,
  • drukowania i powielania Tekstu,
  • dowolnego zarządzania Tekstem zarówno w zakresie powielania go w Internecie jak również w zakresie odpłatnego bądź darmowego udzielania sublicencji osobom trzecim.
 3. Klient posiada stały dostęp do wykupionych Tekstów za pośrednictwem Indywidualnego Konta Użytkownika chyba, że samodzielnie usunie Teksty z Serwisu.
 4. Administrator oświadcza, że na każdy Tekst udzielał będzie jedynie jednej sublicencji Klientowi, który jako pierwszy ją wykupił. Tym samym Klient będzie jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z danego Tekstu.
 5. Administrator oświadcza, że nie będzie w żadnym stopniu korzystał z Tekstu, co, do którego Klient wykupił sublicencję.

IV Punkty Użytkownika

§ 4.1

 1. W ramach Serwisu Użytkownik może zakupić Punkty Użytkownika według aktualnie obowiązującego cennika.
 2. Użytkownik może dokonać płatności za Punkty Użytkownika za pomocą:
  • przelewu na wskazany rachunek bankowy,
  • kartą kredytową (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.).

§ 4.2

Zakupione Punkty Użytkownika zostają przypisane do Indywidualnego Konta Użytkownika w chwili zaksięgowania przez Administratora wpłaty.

§ 4.3

Zmiana cennika nie powoduje zmiany wartości zakupionych Punktów Użytkownika.

§ 4.4

 1. Punkty Użytkownika mogą zostać przeznaczone na zakup sublicencji i możliwość dodawania nowych zleceń związanych z zakupem Tekstów.
 2. Po dokonaniu przez Użytkownika zakupu Administrator pomniejsza liczbę Punktów Użytkownika przypisaną do Indywidualnego Konta Użytkownika o wartość zakupionego Tekstu wyrażonej w Punktach Użytkownika.

§ 4.5

 1. Użytkownik może odstąpić do umowy zakupu Punktów Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W związku z odstąpieniem od umowy Użytkownik nie ponosi żadnych, dodatkowych kosztów.
 3. Niedopuszczalne jest odstąpienie od umowy zakupu Punktów Użytkownika, które zostały wykorzystane.

V Sprzedaż licencji oraz praw autorskich przez Autorów

§ 5.1

Autor może udzielać Administratorowi odpłatnej licencji na wykorzystanie w ramach Serwisu sporządzonych przez siebie Tekstów.

§ 5.2

Wzór umowy licencyjnej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 5.3

 1. Serwis świadczy usługi pośrednictwa, które są odpłatne.
 2. Serwis świadczy usługę pośrednictwa między Autorami i Klientami w zakresie publikacji, sprzedaży oraz zakupu unikalnych tekstów.
 3. Od wynagrodzenia Autora Administrator odliczy prowizję Serwisu. Końcowe wynagrodzenie Autora za udzieloną licencję (po odjęciu prowizji Serwisu) obliczane jest każdorazowo przed dodaniem Tekstu do Serwisu i naliczane jednorazowo w formie Punktów Użytkownika przypisywanych do Indywidualnego Konta Użytkownika.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do pobierania prowizji od każdego sprzedanego tekstu na podstawie warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Autor może zażądać wypłaty klikając przycisk "Wypłać" po osiągnięciu minimum do wypłaty. Administrator w ciągu 14 dni wypłaca Autorowi wynagrodzenie za udzieloną licencją po odjęciu prowizji Serwisu oraz pomniejszeniu jej o zaliczkę na podatek dochodowy dla podatników będących rezydentami podatkowymi w Polsce lub zryczałtowany podatek dochodowy dla osób niebędących rezydentami podatkowymi w Polsce, obliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.4

 1. Autor może sprzedać Administratorowi w ramach Serwisu prawa autorskie do stworzonych przez siebie Tekstów.
 2. Wzór umowy o dzieło wraz z umową o przeniesienie praw autorskich stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Dla skuteczności zawarcia ww. umowy konieczne jest pobranie załącznika, jego wydrukowanie, własnoręczne podpisanie przez Autora i odesłanie 2 podpisanych egzemplarzy umowy na adres TextBookers Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 26/415 71-520 Szczecin
 3. Na wyraźne żądanie Autora, Administrator odeśle Autorowi zwrotnie podpisany przez obie strony egzemplarz umowy.
 4. Otrzymane w ramach wynagrodzenia punkty Autor może spieniężyć klikając przycisk „Wypłać”, po osiągnięciu minimum do wypłaty, które wynosi 100 punktów. Administrator zobowiązany jest wypłacić ustalone wynagrodzenie Autorowi w terminie do 14 dni od złożenia przez niego dyspozycji. Wysokość wynagrodzenia należnego Autorowi zostanie pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy dla podatników będących rezydentami podatkowymi w Polsce lub zryczałtowany podatek dochodowy dla osób nie będących rezydentami podatkowymi w Polsce, obliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku gdy autor jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, a także koszty przelewu wg stawek banku obsługującego rachunek bankowy Administratora.

VI System ocen

§ 6.1

 1. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Klientom ocenianie Tekstów udostępnianych w Serwisie.
 2. Klient może ocenić tylko te teksty, co do których wykupił sublicencję.

§ 6.2

 1. Jednostkowa ocena Klienta może zawierać się w skali od 1 do 6.
 2. Ocena Tekstu ma wpływ na ocenę Autora. Autor oceniany jest za pomocą średniej jednostkowych ocen przyznanych przez Klientów, którzy wykupili sublicencję do Tekstów będących jego dziełem.
 3. Klient może ocenić Tekst tylko raz. Nie jest możliwa zmiana przez Klienta przyznanej przez niego jednostkowej oceny.
 4. Klient za dokonanie oceny Tekstu otrzymuje zwrot 1% środków wydanych na zakup sublicencji.

§ 6.3

Średnia jednostkowych ocen przyznanych przez Klientów wyświetlana jest w postaci liczbowej i graficznej koło Autora.

§ 6.4

Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia możliwości oceny Tekstu, usunięcia oceny Tekstu lub jednostkowej oceny Autora, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie manipulacji oceną Tekstu.

§ 6.5

W strefie copywritera prowadzony jest ranking najaktywniejszych Autorów. Punkty w rankingu obliczane są na podstawie punktów zdobytych przez Autora za teksty napisane w danym miesiącu. W rankingu nie są uwzględniane punkty bonusowe. Na początku każdego miesiąca przyznawane są nagrody za miesiąc poprzedni poprzez zwiększanie stanu punktowego Indywidualnego Konta Użytkownika.

VII Program partnerski

§ 7.1

Każdy Użytkownik Serwisu może uczestniczyć w Programie partnerskim.

§ 7.2

Uczestnictwo w Programie partnerskim wymaga użycia linku partnerskiego dostępnego w sekcji „Program Partnerski”, co jest równoznaczne z przystąpieniem do Programu.

§ 7.3

 1. W wyniku przystąpienia do programu partnerskiego, Serwis umożliwia Uczestnikowi generowanie adresów url z danymi Użytkownika, umożliwiającymi dostęp do Serwisu.
 2. W sytuacji, kiedy osoba trzecia założy Indywidualne Konto Użytkownika poprzez wygenerowany w powyższy sposób adres url bądź dotychczasowy inny Użytkownik zakupi Punkty za pośrednictwem takiego adresu, Uczestnikowi za pośrednictwem, którego doszło do założenia Indywidualnego Konta Użytkownika lub zakupu Punktów przysługuje jednorazowe wynagrodzenie odpowiadające 5% wartości zakupionych Punktów przez nowego Użytkownika albo przez dotychczasowego innego Użytkownika.
 3. Punkty uzyskane sposób opisany w § 7.3 ust. 2 można wykorzystać do zakupu Tekstów w Serwisie. Nie ma możliwości zamiany tych punktów na gotówkę.
 4. Punkty naliczane są od bazowej kwoty punktów stanowiącej przedmiot doładowania. Nie wliczają się w tym wypadku punkty bonusowe.

VIII Rozwiązanie umowy

§ 8.1

Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do wypowiedzenia umowy zawartej z Administratorem. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą potwierdzenia rezygnacji przez Użytkownika.

§ 8.2

Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez skorzystanie z opcji „usuń konto” dostępnej na jego profilu w Serwisie. Usunięcie konta nie ma wpływu na przekazane dotychczas przez Użytkownika Serwisowi licencje i inne prawa.

§ 8.3

 1. W przypadku zmiany Regulaminu brak akceptacji zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy. W tej sytuacji umowa z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu i braku jego akceptacji przez Użytkownika, ulega wygaśnięciu wraz z wzajemnymi roszczeniami stron. W mocy pozostają przy tym udzielone dotychczas licencje oraz przeniesione prawa autorskie do Tekstów.
 2. Wygaśnięcie umowy następuje także w przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Użytkownika w okresie 180 dni od jego wysłania Użytkownikowi pocztą elektroniczną. W tej sytuacji umowa ulega wygaśnięciu z upływem 180 dnia od chwili wysłania Użytkownikowi Regulaminu. Po wygaśnięciu umowy Użytkownik może w ciągu 180 dni zgłosić do Serwisu prośbę o przywrócenie konta. Przywrócenie konta będzie dopuszczalne jedynie po akceptacji przez Użytkownika Regulaminu aktualnego na dzień przywrócenia.

§ 8.4

 1. Z ważnych przyczyn Administrator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny rozumie się w szczególności wykorzystywanie Serwisu i oferowanych w jego ramach usług w sposób sprzeczny z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub z postanowieniami Regulaminu.
 2. Niezależnie od powyższego Administrator może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia lub bezterminowo zablokować konto Autora w Serwisie w sytuacji, gdy tekst dodany przez tego Autora stanowi plagiat lub tekst został napisany przez autora z wykorzystaniem narzędzi opartych na generatorach treści - w szczególności opierających się na rozwiązaniach sztucznej inteligencji na przykład OpenAI, ChatGTP lub podobnych.

§ 8.5

W przypadku wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem przez Administratora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez zgody Administratora. Rejestracja bez takiej zgody jest nieważna i uprawnia Administratora do niezwłocznego usunięcia Indywidualnego Konta Użytkownika i zablokowania dostępu do Serwisu.

§ 8.6

W przypadku usunięcia bądź zablokowania Indywidualnego Konta Użytkownika, Użytkownik w dalszym ciągu zachowuje pełnie praw do wykupionych wcześniej sublicencji na używanie Tekstów jak również do przeniesionych na niego praw autorskich do Tekstów.

IX System jakości i kar

§ 9.1

 1. Sporządzane przez Autora Teksty, przed ich wysłaniem Klientowi, podlegają wstępnej weryfikacji przez moderatorów Serwisu pod kątem ich jakości i prawidłowości względem zlecenia,
 2. Moderatorzy mają możliwość odrzucenia Tekstu w razie niezgodności ze zleceniem w szczególności w zakresie błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, ortograficznych, merytorycznych, językowych, a także z uwagi na brak logiki w zdaniach lub innych niezgodnościach z przyjętym Zleceniem,
 3. W razie odrzucenia Tekstu przez moderatora, zostaje on wysłany ponownie do Autora w celu jego poprawy.

§ 9.2

 1. Administrator może dokonać całkowitej lub częściowej blokady konta należącego do Autora w zakresie danej kategorii zleceń (Tekstów) w sytuacji gdy ten:
  1. Wbrew postanowieniom zawartej umowy licencyjnej lub umowy o dzieło nie wypełnia obowiązku wykonania w wyznaczonym terminie poprawek w sporządzonym przez siebie Tekście,
  2. Posiada średnią ocen poniżej 3,00 – wówczas zablokowane zostaje możliwość przyjmowania przez Autora kolejnych zleceń w ramach funkcjonowania Serwisu,
  3. Poprzez niewłaściwe wykonywanie Tekstów doprowadzi do pięciokrotnego odrzucenia Tekstu w danej kategorii przez moderatora – wówczas zablokowana zostanie Autorowi możliwość przyjęcia zlecenia w tej kategorii tekstów przez następne 3 miesiące. Po upływie tego okresu, dostęp do tej kategorii może zostać odblokowany po sporządzeniu przez Autora tekstu próbnego i jego pozytywnej weryfikacji przez moderatorów Serwisu.
  4. Popełnił plagiat w sporządzonym Tekście.
  5. Uzyskał 10 lub więcej punktów karnych – wówczas odblokowanie konta następuje po 60 dniach.

§ 9.3

 1. W ramach funkcjonowania Serwisu istnieje system punktów karnych, przyznawanych Autorom za poszczególne uchybienia w przygotowywanych przez nich Tekstach. Niezależnie od punktów karnych Autorom za poszczególne uchybienia w przygotowywanych przez nich Tekstach może zostać obniżone wynagrodzenie za dany Tekst na opisanych poniżej zasadach.
 2. Ilość punktów karnych mieści się w skali od 0 do 10.
 3. Administrator może nałożyć na Autora, w razie stwierdzenia przez moderatorów Serwisu uchybień w postaci:
  1. Braku unikalności Tekstu – karę 5 punktów karnych z możliwością odrzucenia tekstu bez jego skierowania do poprawy oraz karę finansową w wysokości 25 % wartości zlecenia za Tekst objęty wadą w przeliczeniu na Punkty Użytkownika;
  2. Braku realizacji Tekstu w terminie – karę 2 punktów karnych oraz karę finansową w wysokości 5 % wartości zlecenia za Tekst objęty wadą w przeliczeniu na Punkty Użytkownika, a w przypadku zleceń z bonusem za ekspres, które nie zostaną zrealizowane w terminie, karę pozbawienia bonusu za realizację ekspresową i 1 punkt karny;
  3. Wykonania Tekstu niezgodnie z opisem zlecenia – karę 3 punktów karnych;
  4. Błędów merytorycznych Tekstu (w zleceniach dot. Tekstu tematycznego lub specjalistycznego) – karę 2 punktów karnych;
  5. Braku logiki w zdaniach – karę 2 punktów karnych;
  6. Błędów ortograficznych – karę 2 punktów karnych;
  7. Błędów gramatycznych – karę 2 punktów karnych;
  8. Błędów interpunkcyjnych – karę 1 punktu karnego;
  9. Innych wskazanych przez moderatorów uchybień – karę 1 punktu karnego.
 4. Punkty karne naliczane są dopiero po drugim odrzuceniu Tekstu przez moderatora Serwisu, za wyjątkiem brakiem unikalności Tekstu oraz braku realizacji Tekstu w terminie, gdzie punkty mogą być naliczone już przy pierwszym odrzuceniu Tekstu.
 5. Punkty karne ulegają automatycznemu wykasowaniu po 3 miesiącach od momentu ich uzyskania.

X Reklamacje

§ 10.1

W przypadku nierealizowania bądź nieprawidłowego realizowania usług w Serwisie Użytkownik może zgłosić Administratorowi reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na piśmie na adres siedziby Administratora.

§ 10.2

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko, login do Indywidualnego Konta Użytkownika oraz dane kontaktowe.

§ 10.3

Administrator pozostawia bez rozpoznania reklamację w przypadku, kiedy nie jest możliwe zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

§ 10.4

Administrator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jej otrzymania. W uzasadnionych wypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 14 dni, o czym Administrator zawiadamia Użytkownika.

§ 10.5

Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres email przypisany do Indywidualnego Konta Użytkownika.

§ 10.6

W przypadku zleceń indywidualnych brak realizacji zlecenia, którego podjął się dany Autor, skutkuje zwrotem punktów za nienapisane teksty.

XI Zmiana Regulaminu

§ 11.1

Administrator informuje o zmianach Regulaminu nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

§ 11.2

Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odnośnikiem do strony www zawierającej zmieniony Regulamin przesyłana jest na adres email przypisany do Indywidualnego Konta Użytkownika.

§ 11.3

Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja zmienionego Regulaminu najpóźniej przy pierwszym logowaniu na Indywidualne Konto Użytkownika po wejściu w życie zmian. Skutki braku akceptacji zmienionego Regulaminu wskazane zostały w § 8.3.

XII Postanowienia końcowe

§ 12.1

Prawem właściwym dla stron umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory z niej wynikające rozstrzygają polskie sądy powszechne według właściwości sądu w obrębie którym Administrator Serwisu ma siedzibę.

§ 12.2

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

§ 12.3

Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.