Regulamin

I Postanowienia ogólne

§ 1.1

Niniejszy regulamin obejmuje wszystkie usługi świadczone przez firmę TextBookers Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Cyfrowa 6 w Szczecinie (71-441), NIP: 8513196001, REGON: 364561630 Zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000620566, kapitał zakładowy 97 850,00 PLN, e-mail: biuro@textbookers.com, w ramach platformy internetowej textbookers.com zwanej dalej Serwisem.

§ 1.2

Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być także osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych i osoby niepełnoletnie, które ukończył 13 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 1.3

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – firma TextBookers Sp. z o.o. zarządzająca Serwisem.
 2. Indywidualne Konto Użytkownika – prowadzone dla Użytkownika konto w Serwisie w postaci wydzielonych stron www, identyfikowane za pomocą nazwy oraz hasła, do którego przypisane są informacje dotyczące Użytkownika oraz jego aktywności w Serwisie.
 3. Tekst – cyfrowy plik zawierający treści sporządzone przez Użytkownika i udostępniony na mocy licencji Administratorowi w zakresie przez nią przewidzianym i udostępniany odpłatnie przez Administratora w ramach Serwisu innym Użytkownikom.
 4. Program partnerski – program współpracy Użytkowników z Administratorem w ramach Serwisu polegający na promowaniu Serwisu oraz jego usług i budowaniu bazy klientów.
 5. Punkty Użytkownika – punkty przypisywane do Indywidualnego Konta Użytkownika wymienialne na usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin – aktualnie obowiązujące zasady korzystania z Serwisu.
 7. Serwis – zbiór stron internetowych zlokalizowanych w domenie textbookers.com należących do Administratora.
 8. Uczestnik Programu partnerskiego (Uczestnik) – Użytkownik, który przystąpił do Programu partnerskiego.
 9. Użytkownik – osoba spełniająca warunki określone w Regulaminie, która wyraziła wolę korzystania z Serwisu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego oraz poprzez akceptację Regulaminu.
 10. Autor – Użytkownik zajmujący się sporządzaniem Tekstów i dodawaniem ich do Serwisu
 11. Klient – Użytkownik, który dokonuje zakupu Tekstów (licencji) w ramach Serwisu

§ 1.4

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II Warunki korzystania z Serwisu

§ 2.1

Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu.

§ 2.2

 1. W celu zarejestrowania konta Użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym:
  • aktualny adres e-mail,
  • hasło do konta
 2. Użytkownik może podać w ustawieniach Konta także:
  • swoje imię i nazwisko,
  • numeru rachunku bankowego,
  • adres zamieszkania.
 3. Podanie danych określonych w ust. 2 jest dobrowolne. Nie podanie tych danych może powodować ograniczenia w korzystaniu z niektórych usług serwisu, w zakresie w jakim dane te są niezbędne do ich świadczenia.

§ 2.3

Po wypełnieniu formularza i akceptacji Regulaminu Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Serwisie. Na podstawie rejestracji w Serwisie dla Użytkownika tworzone jest Indywidualne Konto Użytkownika identyfikowane za pomocą podanych podczas rejestracji adresu e-mail i hasła.

§ 2.4

 1. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w przypadku ich zmiany. Dane wskazane w § 2.2 ust. 2 jako nie wymagane do rejestracji mogą być usuwane przez Użytkownika bez likwidacji Indywidualnego Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Serwis nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za skutki podania przez niego nieprawdziwych danych.
 3. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, dostęp Użytkownika do Serwisu może zostać zablokowany.

§ 2.5

Użytkownik może posiadać tylko jedno Indywidualne Konto Użytkownika.

§ 2.6

Użytkownik zobowiązany jest do nie udostępniania innym osobom hasła do swojego Indywidualnego Konta Użytkownika. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika złamania zabezpieczeń jego Indywidualnego Konta Użytkownika zobowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora za pomocą formularza kontaktowego.

§ 2.7

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa Indywidualnego Konta Użytkownika dostęp do niego może zostać czasowo zablokowany.

§ 2.8

Administrator zbiera i wykorzystuje dane Użytkowników jedynie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług w ramach niniejszego Serwisu. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników w zakresie określonym w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

III Usługi świadczone przez Serwis

§ 3.1

Serwis oferuje Użytkownikom następujące usługi:

§ 3.2

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza dodania nowego zlecenia zgłasza chęć zakupu Tekstu o wskazanej tematyce.
 2. Kliknięcie przycisku „Dodaj zlecenie” i tym samym potwierdzenie operacji równoznaczne jest z akceptacją Umowy z Klientem będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
 3. Teksty są udostępniane przez Serwis po wykupieniu przez Klienta sublicencji.
 4. Klient może dokonać płatności za sublicencję za pomocą Punktów Użytkownika.
 5. Klient uzyskuje dostęp do Tekstu w chwili, gdy zlecony Tekst zostanie przygotowany i udostępniony przez Autora. Okres ten nie może wynieść więcej niż 10 dni od momentu zaksięgowania płatności za Tekst przez Administratora.
 6. Klient ma prawo zgłosić dany Tekst do poprawy w przypadku, gdy nie jest on zgodny ze zdefiniowanym przez niego zleceniem. Autor tekstu ma 36 godzin na jego poprawę.
 7. Klient ma prawo złożyć reklamację na dany Tekst dopiero w przypadku, gdy mimo poprawy Tekstu w dalszym ciągu nie spełnia on wymagań zdefiniowanych w zleceniu.
 8. Klient ma 72 godziny na akceptację Tekstu od momentu udostępnienia go w Serwisie. Po okresie 72 godzin Tekst akceptowany jest automatycznie a Klient nie ma prawa wnosić, co do niego reklamacji.

§ 3.3

 1. W chwili uzyskania dostępu do Tekstu Klient jest uprawniony do korzystania z niego w zakresie wykupionej przez niego niewyłącznej (dlaczego licencja niewyłączna?) i przenoszalnej sublicencji.
 2. W zakresie wykupionej sublicencji Klient uprawniony jest do:
  • ściągnięcia Tekstu z Serwisu za pośrednictwem Internetu i zapisania go na nośniku pamięci należącym do Klienta,
  • powielania Tekstu w formie cyfrowej i zapisywania jej na inne nośniki elektroniczne Klienta,
  • drukowania i powielania Tekstu,
  • dowolnego zarządzania Tekstem zarówno w zakresie powielania go w Internecie jak również w zakresie odpłatnego bądź darmowego udzielania sublicencji osobom trzecim.
 3. Klient posiada stały dostęp do wykupionych Tekstów za pośrednictwem Indywidualnego Konta Użytkownika chyba, że samodzielnie usunie Teksty z Serwisu.
 4. Administrator oświadcza, że na każdy Tekst udzielał będzie jedynie jednej sublicencji Klientowi, który jako pierwszy ją wykupił. Tym samym Klient będzie jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z danego Tekstu.
 5. Administrator oświadcza, że nie będzie w żadnym stopniu korzystał z Tekstu, co, do którego Klient wykupił sublicencję.

IV Punkty Użytkownika

§ 4.1

 1. W ramach Serwisu Użytkownik może zakupić Punkty Użytkownika według aktualnie obowiązującego cennika.
 2. Użytkownik może dokonać płatności za Punkty Użytkownika za pomocą:
  • przelewu na wskazany rachunek bankowy,
  • kartą kredytową (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.).

§ 4.2

Zakupione Punkty Użytkownika zostają przypisane do Indywidualnego Konta Użytkownika w chwili zaksięgowania przez Administratora wpłaty.

§ 4.3

Zmiana cennika nie powoduje zmiany wartości zakupionych Punktów Użytkownika.

§ 4.4

 1. Punkty Użytkownika mogą zostać przeznaczone na zakup sublicencji i możliwość dodawania nowych zleceń związanych z zakupem Tekstów.
 2. Po dokonaniu przez Użytkownika zakupu Administrator pomniejsza liczbę Punktów Użytkownika przypisaną do Indywidualnego Konta Użytkownika o wartość zakupionego Tekstu wyrażonej w Punktach Użytkownika.

§ 4.5

 1. Użytkownik może odstąpić do umowy zakupu Punktów Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W związku z odstąpieniem od umowy Użytkownik nie ponosi żadnych, dodatkowych kosztów.
 3. Niedopuszczalne jest odstąpienie od umowy zakupu Punktów Użytkownika, które zostały wykorzystane.

V Sprzedaż licencji przez Autorów

§ 5.1

Autor może udzielać Administratorowi odpłatnej licencji na wykorzystanie w ramach Serwisu sporządzonych przez siebie Tekstów.

§ 5.2

Wzór umowy licencyjnej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 5.3

 1. Serwis świadczy usługi pośrednictwa, które są odpłatne.
 2. Serwis świadczy usługę pośrednictwa między Autorami i Klientami w zakresie publikacji, sprzedaży oraz zakupu unikalnych tekstów.
 3. Od wynagrodzenia Autora Administrator odliczy prowizję Serwisu. Końcowe wynagrodzenie Autora za udzieloną licencję (po odjęciu prowizji Serwisu) obliczane jest każdorazowo przed dodaniem Tekstu do Serwisu i naliczane jednorazowo w formie Punktów Użytkownika przypisywanych do Indywidualnego Konta Użytkownika.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do pobierania prowizji od każdego sprzedanego tekstu na podstawie warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Autor może zażądać wypłaty klikając przycisk "Wypłać" po osiągnięciu minimum do wypłaty. Administrator w ciągu 14 dni wypłaca Autorowi wynagrodzenie za udzieloną licencją po odjęciu prowizji Serwisu oraz pomniejszeniu jej o zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI System ocen

§ 6.1

 1. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Klientom ocenianie Tekstów udostępnianych w Serwisie.
 2. Klient może ocenić tylko te teksty, co do których wykupił sublicencję.

§ 6.2

 1. Jednostkowa ocena Klienta może zawierać się w skali od 1 do 6.
 2. Ocena Tekstu ma wpływ na ocenę Autora. Autor oceniany jest za pomocą średniej jednostkowych ocen przyznanych przez Klientów, którzy wykupili sublicencję do Tekstów będących jego dziełem.
 3. Klient może ocenić Tekst tylko raz. Nie jest możliwa zmiana przez Klienta przyznanej przez niego jednostkowej oceny.
 4. Klient za dokonanie oceny Tekstu otrzymuje zwrot 1% środków wydanych na zakup sublicencji.

§ 6.3

Średnia jednostkowych ocen przyznanych przez Klientów wyświetlana jest w postaci liczbowej i graficznej koło Autora.

§ 6.4

Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia możliwości oceny Tekstu, usunięcia oceny Tekstu lub jednostkowej oceny Autora, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie manipulacji oceną Tekstu.

§ 6.5

W strefie copywritera prowadzony jest ranking najaktywniejszych Autorów. Punkty w rankingu obliczane są na podstawie punktów zdobytych przez Autora za teksty napisane w danym miesiącu. W rankingu nie są uwzględniane punkty bonusowe. Na początku każdego miesiąca przyznawane są nagrody za miesiąc poprzedni poprzez zwiększanie stanu punktowego Indywidualnego Konta Użytkownika.

VII Program partnerski

§ 7.1

Każdy Użytkownik Serwisu może uczestniczyć w Programie partnerskim.

§ 7.2

Uczestnictwo w Programie partnerskim wymaga użycia linku partnerskiego dostępnego w sekcji „Program Partnerski”, co jest równoznaczne z przystąpieniem do Programu.

§ 7.3

 1. W wyniku przystąpienia do programu partnerskiego, Serwis umożliwia Uczestnikowi generowanie adresów url z danymi Użytkownika, umożliwiającymi dostęp do Serwisu.
 2. W sytuacji, kiedy osoba trzecia założy Indywidualne Konto Użytkownika poprzez wygenerowany w powyższy sposób adres url bądź dotychczasowy inny Użytkownik zakupi Punkty za pośrednictwem takiego adresu, Uczestnikowi za pośrednictwem, którego doszło do założenia Indywidualnego Konta Użytkownika lub zakupu Punktów przysługuje jednorazowe wynagrodzenie odpowiadające 5% wartości zakupionych Punktów przez nowego Użytkownika albo przez dotychczasowego innego Użytkownika.
 3. Punkty uzyskane sposób opisany w § 7.3 ust. 2 można wykorzystać do zakupu Tekstów w Serwisie. Nie ma możliwości zamiany tych punktów na gotówkę.
 4. Punkty naliczane są od bazowej kwoty punktów stanowiącej przedmiot doładowania. Nie wliczają się w tym wypadku punkty bonusowe.

VIII Rozwiązanie umowy

§ 8.1

Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do wypowiedzenia umowy zawartej z Administratorem. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą potwierdzenia rezygnacji przez Użytkownika.

§ 8.2

Wypowiedzenie umowy następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza udostępnionego w Serwisie i przesłanie go do Administratora, a następnie poprzez potwierdzenie rezygnacji przesłanej za pośrednictwem Serwisu do Użytkownika na adres email podany podczas rejestracji Indywidualnego Konta Użytkownika.

§ 8.3

W przypadku zmiany Regulaminu brak akceptacji zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy. W tej sytuacji umowa ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.

§ 8.4

Z ważnych przyczyn Administrator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny rozumie się w szczególności wykorzystywanie Serwisu i oferowanych w jego ramach usług w sposób sprzeczny z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub z postanowieniami Regulaminu.

§ 8.5

W przypadku wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem przez Administratora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez zgody Administratora. Rejestracja bez takiej zgody jest nieważna i uprawnia Administratora do niezwłocznego usunięcia Indywidualnego Konta Użytkownika i zablokowania dostępu do Serwisu.

§ 8.6

W przypadku usunięcia bądź zablokowania Indywidualnego Konta Użytkownika Użytkownik w dalszym ciągu zachowuje pełnię praw do wykupionych wcześniej sublicencji na użytkowanie Tekstów.

IX Reklamacje

§ 9.1

W przypadku nierealizowania bądź nieprawidłowego realizowania usług w Serwisie Użytkownik może zgłosić Administratorowi reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na piśmie na adres siedziby Administratora.

§ 9.2

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko, login do Indywidualnego Konta Użytkownika oraz dane kontaktowe.

§ 9.3

Administrator pozostawia bez rozpoznania reklamację w przypadku, kiedy nie jest możliwe zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

§ 9.4

Administrator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jej otrzymania. W uzasadnionych wypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 14 dni, o czym Administrator zawiadamia Użytkownika.

§ 9.5

Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres email przypisany do Indywidualnego Konta Użytkownika.

§ 9.6

W przypadku zleceń indywidualnych brak realizacji zlecenia, którego podjął się dany Autor, skutkuje zwrotem punktów za nienapisane teksty, a także zwrotem w ramach rekompensaty 50% punktów za teksty wykonane.

X Zmiana Regulaminu

§ 10.1

Administrator informuje o zmianach Regulaminu nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

§ 10.2

Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odnośnikiem do strony www zawierającej zmieniony Regulamin przesyłana jest na adres email przypisany do Indywidualnego Konta Użytkownika.

§ 10.3

Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja zmienionego Regulaminu najpóźniej przy pierwszym logowaniu na Indywidualne Konto Użytkownika po wejściu w życie zmian. Skutki braku akceptacji zmienionego Regulaminu wskazane zostały w § 8.3.

XI Postanowienia końcowe

§ 11.1

Prawem właściwym dla stron umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory z niej wynikające rozstrzygają polskie sądy powszechne według właściwości określonej przepisami prawa.

§ 11.2

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

§ 11.3

Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.