Masz pytanie? Sprawdź FAQ dla Autorów

Wielu potencjalnych i początkujących użytkowników serwisu TextBookers zwraca się do nas z pytaniami, które w dużej mierze udało się nam pogrupować i tym samym stworzyć podstawowy zestaw pytań i odpowiedzi. Zapoznanie się z nim z pewnością ułatwią Autorom rozpoczęcie współpracy z Serwisem, a także pomoże zorientować się w tym, jak działa nasz system.

Zapraszamy do lektury, a jednocześnie przypominamy, że pozostajemy do Waszej dyspozycji pod adresem biuro@textbookers.com we wszelkich sprawach, które w poniższym zestawieniu nie zostały uregulowane.

A więc nie czekając dłużej, w poniższym FAQ śpieszymy z wyjaśnieniami…

 

Co muszę zrobić, aby zostać copywriterem w serwisie TextBookers?

Aby rozpocząć współpracę z Serwisem, należy założyć indywidualne konto użytkownika, pobrać , podpisać i przesłać nam umowę z autorem, a następnie napisać tekst próbny. Po jego weryfikacji otrzymasz wiadomość o pozytywnej lub negatywnej ocenie Twojego tekstu. Jeśli moderacja serwisu pozytywnie zweryfikuje Twój tekst, możesz rozpocząć realizacje zleceń.

Osobom, których teksty nie spełniły wymagań Serwisu wskażemy w komentarzu co było nie tak i damy kolejną szansę za 30 dni.

 

Czy Autorem w Serwisie może być osoba nieletnia?

Tak, autorami w Serwisie mogą być osoby nieletnie od 14 roku życia, które wraz z podpisaną umową z autorem, dostarczą Serwisowi pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na podjęcie pracy w serwisie. Treść zgody może zostać wpisana bezpośrednio na umowie. Treść w/w klauzuli zamieszczamy poniżej:

Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego/małoletniej XYZ, wyrażam zgodę na zawarcie przez niego/nią niniejszej umowy.

Klauzulę powinien opatrzyć czytelny podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) wraz z datą.

 

Założyłem/Założyłam konto ale nie otrzymałem/ nie otrzymałam wiadomości z linkiem aktywacyjnym.

Prosimy o sprawdzenie folderu z wiadomościami zdefiniowanymi jako spam. W razie dalszych problemów napisz do nas na biuro@textbookers.com.

 

Założyłem/ Założyłam konto przez Facebook i nie mam hasła – co w takiej sytuacji?

W takiej sytuacji należy skorzystać z opcji „nie pamiętam hasła” i przy jej wykorzystaniu ustawić hasło do konta.

 

Dlaczego przed rozpoczęciem pracy jako Autor, muszę podać PESEL i numer konta?

Jest to związane z koniecznością dopełnienia wszystkich formalności na potrzeby rozliczania autorów, a więc odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od każdej zgłoszonej wypłaty – autorzy dodatkowo wskazują Urząd Skarbowy, na konto którego Serwis, przy każdej wypłacie, odpowiedzi stosowną zaliczkę.

 

W jaki sposób odbywa się rozliczanie Autora będącego osobą fizyczną?

W Serwisie obowiązuje jednolity system rozliczania copywriterów i klientów – jest to rozliczenie w oparciu o fakturę VAT, wystawioną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  (z późn. zm.).

Copywriterzy, którzy nie mogą wystawić takiej faktury, rozliczają się na podstawie rachunku do umowy o dzieło (w skrócie UoD), jednak wówczas kwota określona jako “netto” jest ich przychodem, a więc kwotą do opodatkowania. Od kwoty tej Serwis jest zobowiązany naliczyć podatek dochodowy i odprowadzić go do właściwego urzędu skarbowego. Pozostała kwota jest wynagrodzeniem do wypłaty.

PRZYKŁAD

Rozliczenie na podstawie rachunku do UoD:

Kwota netto: 100,00 pkt (100,00 zł)

Koszt wypłaty: 3,00 zł

Koszty uzyskania przychodu: 97,00 x 20% = 19,40 zł

Podstawa opodatkowania: 97,00 – 19,40 = 77,60 zł

Zaokrąglenie podstawy opodatkowania: 78,00 zł

Podatek dochodowy: 78,00 x 17% = 13,26 zł

Zaokrąglenie podatku: 13,00 zł

Do wypłaty: 97,00 – 13,00 = 84,00 zł
Jeśli rozliczenie opiera się na rachunku do umowy o dzieło, Serwis robi to za copywritera, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.), i wypłaca kwotę netto pomniejszoną o podatek dochodowy (w powyższym przykładzie 84,00 zł).

 

W jaki sposób odbywa się rozliczanie Autora prowadzącego działalność gospodarczą?

W Serwisie obowiązuje jednolity system rozliczania copywriterów i klientów – jest to rozliczenie w oparciu o fakturę VAT, wystawioną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  (z późn. zm.).

PRZYKŁAD

Rozliczenie na podstawie faktury:

Kwota netto: 100,00 pkt (100,00 zł)

Koszt wypłaty: 3,00 zł

Do wypłaty netto: 97,00 zł

Do wypłaty brutto: 119,31 zł (netto + 23% VAT)
W przypadku rozliczenia na podstawie faktury, jej wystawca samodzielnie oblicza podatek i odprowadza go do urzędu skarbowego, więc Serwis wypłaca kwotę netto bez opodatkowaniapodatkiem dochodowym (w powyższym przykładzie 97,00 zł).

 

Dlaczego Serwis pobiera opłatę za wypłatę w kwocie 3,00 zł?

Opłata za wypłatę punktów jest związana z opłatą bankową od operacji na koncie bakowym oraz z kosztami obsługi księgowej każdej wypłaty.

 

Napisałem/Napisałam tekst, co teraz będzie się z nim działo?

Po wysłaniu tekstu trafia on na moderację. Nasi moderatorzy sprawdzają każdy tekst pod kątem zgodności z wymaganiami jakościowymi, unikalności i poprawności z opisem zlecenia. Mogą zatwierdzić tekst lub odesłać go autorowi do poprawy. Jeśli otrzymasz tekst do poprawy, masz na nią 36 godzin.

Po pozytywnej weryfikacji na moderacji tekst trafia do klienta, który ma 72 godziny na jego akceptację. Jeśli tego nie zrobi po upływie tego czasu tekst jest akceptowany automatycznie a zarobione punkty trafiają na konto autora.

Jeśli zlecenie dotyczyło kilku tekstów indywidualnych, wynagrodzenie za nie naliczy się po zamknięciu całego zlecenia.

 

Ile mam czasu na poprawę tekstu odesłanego przez moderację lub klienta?

Na poprawę tekstu jest zawsze 36 h.

 

Nie zgadzam się z uzyskaną oceną za tekst, co powinienem/powinnam zrobić?

Jeśli otrzymana ocena za zrealizowany tekst jest Twoim zdaniem niewłaściwa, użyj funkcji „unieważnij ocenę” – masz na to 7 dni. Nasi moderatorzy rozpatrzą Twoje zgłoszenie i jeśli uznają zasadność wniosku o unieważnienie, ocena ta nie będzie się liczyć do Twojej średniej.

 

Co muszę zrobić, aby móc realizować tekst wyższej jakości niż preclowe?

Aby dostać możliwość realizowania tekstów wyższej jakości, należy do nich napisać teksty próbne – opcja ta dostępna jest po zalogowaniu na indywidualnym koncie użytkownika – strefa copywritera – ustawienia – rodzaje tekstów – funkcja „aktywuj” jest dostępna przy każdej jakości, do której autor nie posiada dostępu.

Po napisaniu do każdej jakości tekstu próbnego, trafi on na moderację, która zweryfikuje zgłoszenie pod kątem unikalności i zgodności z daną jakością. Przed napisaniem tekstów próbnych do poszczególnych jakości, polecamy zaznajomić się z wymaganiami jakościowymi tu https://www.textbookers.com/pomoc/wymagania-jakosciowe .

 

Co to jest plagiat?

Pojęcie plagiatu w copywritingu rozpatrywane jest w kategorii dosłownej, gdyż słowo plagiat z łaciny oznacza kradzież (w tym przypadku intelektualną). Plagiat polega zatem na kopiowaniu treści, umieszczonych na istniejących już stronach/portalach/w materiałach prasowych/w materiałach naukowych itp., które są dziełem innej osoby lub podmiotu.

W szarym kontekście jest ono związane z pojęciem praw autorskich opisanych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z późn. zm).

Dodatkowo, w przypadku działalności, jaką jest copywriting, należy pamiętać, że kopiowanie własnych utworów lub ich fragmentów, traktowane jako autoplagiat, jest karane na równi z kradzieżą intelektualną wobec osoby trzeciej lub podmiotu zewnętrznego.

Serwis TextBookers, wobec autorów, którzy dopuścili się plagiatu, stosuje kary w postaci braku możliwości poprawy tekstu, kary finansowej i natychmiastowej blokady konta, bez możliwości jego ponownej aktywacji.

 

Od ponad miesiąca nie byłem/ nie byłam aktywna w Serwisie – dlaczego mam graniczoną dostępność do zleceń?

Konta Autorów, którzy byli nieaktywni w serwisie przez co najmniej miesiąc zostają częściowo dezaktywowane – aby przywrócić wszystkie funkcje konta wystarczy napisać 1 tekst preclowy i poczekać na jego akceptację przez zleceniodawcę.

 

Kiedy będę mógł/mogła zlecić wypłatę zarobionych punktów?

W Serwisie TextBookers minimalna ilość do wypłaty wynosi 100 punktów. Po uzbieraniu ich, w zakładce Zarobki i ocena automatycznie włączy się funkcja „wypłać” .

Chcę zamknąć konto, czy mogę wypłacić punkty, jeśli nie osiągnąłem/ nie osiągnęłam 100 punktów na koncie?

Nie, zgodnie z Regulaminem minimum do wypłaty wynosi 100 punktów.

 

Czy otrzymam od Serwisu TextBookers PIT?

Autor będący osobą fizyczną, który w danym roku podatkowym zrealizował wypłaty na łączna kwotę min. 200 zł, otrzyma od Serwisu pit, który powinien uwzględnić w swoim zeznaniu rocznym.

 

Kiedy i za co mogę otrzymać punktu karne?

Zgodnie z regulaminem Serwisu, autor może otrzymać określoną poniżej liczbę punktów karnych za następujące uchybienia w treści:

a)    Braku unikalności Tekstu – 5 punktów karnych

b)    Brak realizacji Tekstu w terminie – 2 punkty karne

c)    Wykonanie Tekstu niezgodnie z opisem zlecenia – 3 punkty karne

d)    Błędy merytoryczne Tekstu (w zleceniach dot. Tekstu tematycznego lub specjalistycznego) – 2 punkty karne

e)    Brak logiki w zdaniach – 2 punkty karne

f)     Błędy ortograficzne – 2 punkty karne

g)    Błędy gramatyczne – 2 punkty karne

h)    Błędy interpunkcyjne –1 punkt karny

i)      Inne wskazane przez moderatorów uchybienia – 1 punkt karny

 

Kiedy i za co mogę otrzymać karę finansową?

Karę finansową Serwis nalicza, zgodnie z Regulaminem, za wykryty plagiat oraz za nieregulaminową próbę przedłużenia terminu. Autorzy otrzymują ją także za brak realizacji zarezerwowanych tekstów.

 

Moje konto zostało zablokowane – co teraz?

Zgodnie z Regulaminem, jeśli konto zostało zablokowane po osiągnięciu 10 i więcej punktów karnych, zostanie ono odblokowane po 60 dniach od momentu blokady.

 

Dostęp do jednej z jakości został mi zablokowana – co teraz?

Zgodnie z Regulaminem, jeśli dostęp do którejś z jakości został zablokowany po 5 ostatecznych odrzutach w tej jakości Autor, po 180 dniach, może ponownie napisać tekstów próbny do tej jakości.

 

Chcę zlikwidować konto i rozwiązać umowę – co muszę zrobić?

Aby zlikwidować konto wystarczy skorzystać z poniższego linka

https://www.textbookers.com/tb/settings/delete-account

Likwidacja konta jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy z Autorem.

 

 

 

Poprzedni Post: Plagiat w SEO nie popłaca!Następny Post: FAQ Klientów już jest!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.